Spis treści:

§ 1 Definicje
W tym miejscu wskazujemy w jaki sposób definiujemy i rozumiemy określone sformułowania użyte w treści Regulaminu.

§ 2 Kim jesteśmy
W tym miejscu wskazujemy nasze dane kontaktowe oraz sposoby kontaktu z nami.

§ 3 Postanowienia ogólne
W tym miejscu przekazujemy informacje dotyczące zasad funkcjonowania Serwisu oraz treści Regulaminu.

§ 4 Wymagania techniczne i pliki „Cookies”
W tym miejscu wskazujemy jakie są wymagania techniczne które należy spełnić celem skutecznego korzystania z Serwisu

§ 5 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
W tym miejscu wskazujemy, że do Serwisu niedopuszczalne jest wprowadzanie treści o charakterze bezprawnym, jak również jakie są sankcje za ich wprowadzanie

§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy, zawartość multimedialna Serwisu
W tym miejscu wskazujemy w jakim zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za określone działania, jak również na jakich zasadach dopuszczalne jest korzystanie z materiałów zawartych w Serwisie

§ 7 Prawa własności intelektualnej
W tym miejscu wskazujemy na jakich zasadach, w jakim zakresie i komu przysługują prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Serwisie

§ 8 Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
W tym miejscu wskazujemy jakiego rodzaju ryzyka związane są z korzystaniem z Serwisu oraz usług świadczonych przez Internet i jakie są sposoby obrony przed tymi ryzykami

§ 9 Dane, w tym dane osobowe i dostęp do tych danych
W tym miejscu wskazujemy jakiego rodzaju dane przetwarzany, jak również jakie są zasady dostępu do tych danych

§ 10 Warunki korzystania z Serwisu jako Korepetytor, założenie Konta
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich zasadach Korepetytor może korzystać z Serwisu, jak również jakie są zasady zakładania Konta

§ 11 Logowanie do Konta i korzystanie z jego Funkcjonalności
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich Korepetytor może się logować do Konta i korzystać z funkcji tego Konta

§ 12 Usunięcie Konta i rozwiązanie umowy oraz umów towarzyszących
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich Korepetytor może usunąć Konto i jakie są tego skutki

§ 13 Dodawanie ogłoszeń
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich zasadach Korepetytor może korzystać z Usługi Dodawanie ogłoszeń

§ 14 Usługa Wyróżnienie
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich zasadach Korepetytor może korzystać z Usługi Wyróżnienie

§ 15 Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie świadczenia Usług na rzecz Korepetytora
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich zasadach dopuszczalne jest ograniczenie, zawieszenie i zakończenie świadczenia Usług na rzecz Korepetytora oraz jaka jest procedura odwoławcza

§ 16 Usługi świadczone na rzecz Użytkowników
W tym miejscu wskazujemy jakiego rodzaju Usługi są świadczone na rzecz Użytkowników

§ 17 Wyszukiwarka
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich zasadach Użytkownik może korzystać z Usługi Wyszukiwarka

§ 18 Newsletter
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich zasadach Użytkownik może korzystać z Usługi Newsletter

§ 19 Plug-in
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich zasadach Użytkownik może korzystać z Usługi Plug-in (wtyczki)

§ 20 Płatność za Usługi
W tym miejscu przekazujemy informacje na jakich zasadach może być dokonywana płatność za Usługi

§ 21 Postępowanie reklamacyjne
W tym miejscu wskazujemy jak przebiega postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczonych Usług

§ 22 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i roszczeń Użytkownika
W tym miejscu wskazujemy w jaki sposób, przed jakimi organami i kiedy Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z tzw. polubownych procedur rozwiązywania sporów

§ 23 Odstąpienie od umowy
W tym miejscu wskazujemy w jaki sposób i kiedy Użytkownik będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy

§ 24 Awarie techniczne
W tym miejscu wskazujemy kiedy można mówić o awarii technicznej, a kiedy o serwisie technicznym i jakie są tego konsekwencje

§ 25 Zmiana Regulaminu i warunków świadczenia Usług
W tym miejscu wskazujemy kiedy, na jakich zasadach możemy zmienić Regulamin i jakie są przesłanki jego zmiany

§ 26 Postanowienia końcowe
W tym miejscu przekazujemy informacje dodatkowe dotyczące m.in. zasad rozwiązywania sporów sądowych i przepisów stosowanych w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie

§ 1
Definicje

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą rozumie się:
  1. Cookies – małe fragmenty tekstu oraz pliki używane głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu oraz do utrzymywania procesu korzystania z Usług Serwisu;
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  3. Dostawca – Agnieszka Kozanecka-Kozakiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: WielkaJaponia.pl Agnieszka Kozanecka-Kozakiewicz i pod adresem: ul. Stanisławy Leszczyńskiej nr 10/12 lok. 59, Łódź 93-347; NIP 9820291917, REGON 101287762,
  4. Funkcjonalność – zespół ogółu aplikacji, opcji, atrybutów, funkcji, informacji dostępnych w Serwisie umożliwiających Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w określonym celu, w określonych warunkach i na określonych zasadach.
  5. Konsument – Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  6. Konto – prowadzony przez Dostawcę w ramach funkcjonalności Serwisu zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Korepetytorowi w którym gromadzone są wprowadzane przez tego Korepetytora dane i informacje, umożliwiający korzystanie z określonych Usług Dostawcy, zabezpieczony unikalnym loginem i hasłem umożliwiających procedurę autoryzacji w systemie Serwisu;
  7. Korepetytor – pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna korzystająca z Usług Dostawcy na zasadach określonych w Regulaminie i działająca w celach związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  8. Ogłoszenie – oferta Korepetytora dotycząca oferowanych przez niego usług i publikowana w Serwisie,
  9. Panel obsługi Konta – aplikacja Serwisu gromadząca w jednym miejscu jakim jest Konto narzędzia umożliwiające Korepetytorowi gromadzenie, wprowadzanie oraz zarządzenia i korzystanie z danych i informacji oraz Usług Dostawcy;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Dostawcę Usług na rzecz Użytkowników;
  11. Rejestracja – ogół czynności składających się na procedurę założenia Konta w Serwisie;
  12. Serwis – zespół, system współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, ze. zm.) działający pod adresem internetowym https://dydaktycy.pl;
  13. Strony/Strona – Użytkownik lub Dostawca;
  14. Trwały nośnik informacji  – materiał lub narzędzie umożliwiające przesyłanie i przechowywanie informacji oraz umożliwiające dostęp do tych informacji w przyszłości i ich odtworzenie w niezmienionej postaci;
  15. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Serwisu tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  16. Użytkownik – pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; Użytkownikiem pozostaje również Korepetytor,
  17. Wyszukiwarka – Usługa oferowana przez Dostawcę w ramach Serwisu pozwalająca na odnajdowanie przez Użytkownika Ogłoszeń według podanych przez Użytkownika słów kluczowych lub wyrażeń w tym z zastosowaniem filtrów/klasyfikacji zaproponowanych przez Dostawcę w ramach Serwisu.

§ 2
Kim jesteśmy

 1. Dane kontaktowe pod którymi Użytkownik ma możliwość się skontaktować z Dostawcą:
  1. adres pocztowy: ul. Stanisławy Leszczyńskiej nr 10/12 lok. 59, Łódź  93-347
  2. adres poczty elektronicznej: admin@dydaktycy.pl.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Dostawca świadczy Użytkownikom w ramach Serwisu Usługi, w tym usługi pośrednictwa internetowego, poprzez udostępnienie Funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, pozwalającej Korepetytorom na rejestrację w Serwisie celem dodawania Ogłoszeń, oferowania lub zaprezentowania swoich usług Użytkownikom, a Użytkownikom na wyszukiwanie Ogłoszeń oraz usług Korepetytorów.
 2. Wyłączną funkcją Serwisu jest dodawanie ogłoszeń, oferowanie lub prezentowanie oraz wyszukiwanie usług dotyczących dydaktyki i nauczania, w szczególności dotyczących świadczenia usług dodatkowych zajęć pozaszkolnych, których celem jest utrwalenie, uzupełnienie lub poszerzenie wiedzy Użytkownika lub innej osoby z danego przedmiotu nauczania (pot. korepetycje). Oznacza to, że niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie ogłoszeń lub informacji o innego rodzaju usługach pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z dydaktyką lub nauczaniem np. dodawanie ogłoszeń dotyczących m.in. wykonywania zadań lub pomocy w ich wykonywaniu, sporządzaniu opracowań, prac, projektów, przygotowywanie prac artystycznych, multimedialnych itp.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu znajdującego się na stronie internetowej pod adresem internetowym https://dydaktycy.pl/ będącego własnością Dostawcy.
 4. W Regulaminie zawarte są postanowienia dotyczące w szczególności:
  1. rodzaju i zakresu Usług oferowanych przez Dostawcę; 
  2. warunków korzystania i świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne dla ich skutecznego świadczenia;
  3. zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego;
  5. zasad zawieszenia, ograniczania lub zakończenia świadczenia Usług,
  6. zasad odstępowania od umowy oraz trybów pozasądowego rozwiązywania sporów.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia Usług. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany – jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu. 
 6. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://dydaktycy.pl/regulamin-portalu-dydaktycy-pl/ przed rozpoczęciem korzystania przez Użytkownika z Usług. Regulamin jest również udostępniony na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwi Użytkownikowi dostęp do jego treści, jego odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika. 
 7. Dostawca świadczy swoje Usługi zgodnie z Regulaminem i na zasadach w nim określonych.
 8. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego Usługi świadczone są przez Dostawcę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 9. Dostawca świadczy swoje Usługi, zawiera umowy o ich świadczenie oraz kontaktuje się z Klientem w języku polskim.

§ 4
Wymagania techniczne i pliki „Cookies”

 1. Dostawca wskazuje, że dla możliwości skutecznego korzystania z Usług niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. komputera, laptopa lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz przesyłanie oraz odbieranie danych; 
  2. dostępu do poczty elektronicznej; 
  3. zainstalowanej na urządzeniu o którym mowa w pkt. 1, przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; 
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 1024×768; 
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Dla prawidłowego zawierania umów, jak również korzystania z Usług wymagane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej z której korzysta Użytkownik. 
 3. Zasady funkcjonowania plików „Cookies”, innego oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, wprowadzanych przez Dostawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Dostawcy pod adresem: https://dydaktycy.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Dostawca wskazuje, że zamknięcie przeglądarki internetowej Użytkownika, której używał w trakcie korzystania z Usług lub zamknięcie okna tej przeglądarki wiąże się z utratą i usunięciem danych wprowadzanych do Serwisu.

§ 5
Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. 
 2. Zabronione jest działanie Użytkownika, w tym Korepetytora, skutkujące wprowadzeniem do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a zatem treści naruszających postanowienia Regulaminu lub zabronionych w rozumieniu przepisów prawa. Zabronione jest również korzystanie z Usług w sposób naruszający postanowienia Regulaminu. 
 3. Przez treści o których mowa w ust. 2 rozumie się wszelkiego rodzaju informacje, dane, aplikacje, grafiki, oprogramowanie, modyfikacje, które możliwe są do prowadzenia do Serwisu. 
 4. W przypadku, gdy Dostawca stwierdzi wprowadzenie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z Usług w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, upoważniony jest do:
  1. niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania (transferu) tych treści, lub możliwości korzystania z Usług o ile jest to uzasadnione rodzajem przesyłanych treści,
  2. wysłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika upomnienia, z żądaniem zaprzestania takiego dalszego działania.
 5. W przypadku, gdy działania Użytkownika o których mowa w ust. 3, mają charakter powtarzający się i nieincydentalny, Dostawca upoważniony jest do ograniczenia takiemu Użytkownikowi dostępu do określonych funkcjonalności Serwisu lub czasowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz tego Użytkownika. 
 6. Czynności Dostawcy o których mowa w ust. 4 i 5 dokonywane są w stosunku do Korepetytorów z zachowaniem procedur o których mowa w § 15.

§ 6
Wyłączenia odpowiedzialności Dostawcy, zawartość multimedialna Serwisu

 1. Dostawca oświadcza, że nie jest stroną umów/transakcji zawieranych pomiędzy Korepetytorem i  Użytkownikiem, jak również nie bierze żadnego udziału w tych umowach/transakcjach. Dostawca oświadcza równocześnie, że nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte (nieprawidłowe, niezadowalające) wykonanie/realizację umów/transakcji zawieranych pomiędzy Korepetytorem i  Użytkownikiem, w tym w szczególności za jakość świadczonych usług, przydatność dla celu określonego przez Użytkownika, rozliczenia pomiędzy Korepetytorem i  Użytkownikiem. Dostawca wskazuje, że wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami Serwisu winny być rozwiązywane bez angażowana w nie Dostawcy.
 2. Dostawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treść oświadczeń oraz prawdziwość, rzetelność informacji oraz innych treści publikowanych  w Serwisie przez Korepetytorów w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usług. Zwolnienie z odpowiedzialności o której mowa w zd. 1 odnosi się w szczególności do treść Ogłoszeń oraz treści publikowanych w Serwisie w związku z  wypełnieniem przez Korepetytora formularza dostępnego w Panelu obsługi Konta w zakładce „Profil Korepetytora”.
 3. Dostawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług, w szczególności za działania niezgodne z Regulaminem.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, zakres odpowiedzialności Dostawcy odnosi się wyłącznie do szkody powstałej w związku z nieprawidłowym działaniem Funkcjonalności Serwisu oraz oferowanych Usług.

§ 7
Prawa własności intelektualnej

 1. Dostawca oświadcza, że wszelkie treści (materiały, grafiki, layout strony internetowej, informacje) zamieszczone w Serwisie oraz  zawartość Serwisu korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Dostawcy lub posiada on stosowne upoważnienie do korzystania z nich, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dostawca wskazuje, że informacje oraz inne treści umieszczane w Serwisie przez Korepetytora w ramach funkcjonalności Konta do których zalicza się: informacje dostępne zawarte w „Profilu Korepetytora” oraz treści dodawanych przez Korepetytora Ogłoszeń, stanowią przedmiot praw tych Korepetytorów.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Dostawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Dostawcy.
 4. Postanowienia ust. 3 nie znajdują zastosowania do korzystania z treści oraz zawartości Serwisu w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego. 
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji, materiałów oraz danych zamieszczonych w Serwisie, które mają charakter wyłącznie informacyjny  i służą wzbogaceniu wiedzy i przekazaniu Użytkownikowi informacji w zakresie rodzaju usług świadczonych i profilu działalności Dostawcę lub informacji pozostających w związku z zakresem działania Serwisu lub umieszczane są na zlecenie Korepetytora w związku z realizacją Usług. 
 6. Dostawca wskazuje, że z chwilą wprowadzenia do Serwisu jakichkolwiek danych, informacji oraz materiałów przez Korepetytora lub za jego zgodą w związku z realizacją Usług przez Dostawcę, Korepetytor udziela Dostawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystania tych danych, informacji oraz materiałów w celach świadczenia umówionej Usługi przez czas określony tj. okres świadczenia Usługi.
 7. Wykorzystanie o którym mowa w ust. 6 odnosi się do następujących pól eksploatacji – utrwalania i zwielokrotniania danych, informacji oraz materiałów w tym techniką cyfrową w Serwisie w celu świadczenia umówionej Usługi.
 8. Korepetytor oświadcza równocześnie, że posiada prawa własności intelektualnej do danych, informacji oraz materiałów o których mowa w ust. 6 w zakresie umożliwiającym ich publikację w Serwisie oraz że udzielenie licencji i działanie takie nie narusza praw osób trzecich. 
 9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią o której mowa w ust. 8 z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Dostawcy z tytułu naruszenia jej praw, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej Korepetytor zobowiązany jest do zaspokojenia w pełnym przewidzianym prawem zakresie roszczeń tych osób trzecich, jak również roszczeń i szkód Dostawcy powstałych w związku z roszczeniami tych osób trzech. 

§ 8
Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Dostawca informuje, że korzystanie z Usług, jako usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet), może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
  1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy); 
  2. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam); 
  3. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
  4. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
  5. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Użytkownika do działalności przestępczej (działanie komputera w ramach tzw. botnet);
  6. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
  7. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;
  8. ataku ukierunkowanym i cyberprzestępczości innego rodzaju.
 2. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Użytkownika, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu.

§ 9
Dane, w tym dane osobowe i dostęp do tych danych

 1. Dostawca przetwarzana Dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (umowy) zawartego pomiędzy Dostawcą i Użytkownikiem.
 2. W celu realizacji stosunku prawnego lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem związanym z powstałym stosunkiem prawnym, Dostawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 3. Korepetytor korzystający z Funkcjonalności Serwisu zobowiązany jest do podawania wymaganych danych zgodnie z prawdą. W przypadku podania danych niezgodnych z prawdą Dostawca uprawniony jest do zakończenia świadczenia Usług na rzecz Korepetytora na zasadach określonych w § 15 i dochodzenia ewentualnej szkody powstałej z tytułu podania danych niezgodnie z prawdą.
 4. Korepetytor korzystający z Funkcjonalności Serwisu uprawniony jest do dostępu, modyfikowania, poprawiania tylko tych informacji i danych, w tym w szczególności Danych osobowych, które do systemu sam wprowadza. Korepetytor nie ma dostępu do danych wprowadzanych do Serwisu przez innych Użytkowników, za wyjątkiem tych danych które są dostępne wszystkim Użytkownikom w związku z funkcjonalnością Serwisu w sieci Internet (treści powszechnie dostępnych opublikowanych Ogłoszeń, zawartość multimedialna Serwisu). Biorąc pod uwagę zakres zbieranych danych wskazujemy, że Korepetytor oraz Użytkownicy mają dostęp do tzw. zwykłych Danych osobowych. 
 5. Wskazujemy, że wszelkie dane osobowe w tym wizerunek podane przez Korepetytora w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu w zakresie uzupełnienia „Profilu Korepetytora” oraz korzystania z Usługi Dodawanie ogłoszeń będą wyświetlane w Serwisie dla nieograniczonego kręgu odbiorców. 
 6. Z chwilą rozwiązania umów o świadczenie Usług Korepetytor traci prawo dostępu do jakichkolwiek danych wprowadzanych do Serwisu.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Dostawcę Danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej Dostawcy pod adresem:  https://dydaktycy.pl/klauzula-informacyjna-rodo/.
 8. Korepetytor w każdym momencie uprawniony jest do modyfikowania danych i informacji przesyłanych do Serwisu w ramach Funkcjonalności Panelu obsługi Konta. 
 9. Dostawca informuje, że informacje przekazywane przez Korepetytora w ramach Profilu Korepetytora oraz informacje przekazywane w ramach korzystania z Usługi Dodawanie Ogłoszeń będą publikowane przez Dostawcę wyłącznie w ramach Serwisu, co oznacza, że Dostawca nie będzie publikował tych informacji i wprowadzał ich do obrotu w żadnych innych kanałach dystrybucji (inne strony internetowe, aplikacje, usługi pośrednictwa, Funkcjonalności innych Serwisów itp.).
 10. Dostawca uprawniony jest do weryfikowania, poprzez kontakt z Korepetytorem, prawdziwości danych i informacji przesyłanych do Serwisu przez Korepetytora celem należytego świadczenia Usług. Dostawca zastrzega sobie możliwość żądania od Korepetytorów przesłania dodatkowych oświadczeń i informacji oraz dokumentów, w przypadku, gdy zakres podanych przez Korepetytora informacji budzi uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości. 

§ 10
Warunki korzystania z Serwisu jako Korepetytor, założenie Konta

 1. Dydaktyk uprawniony jest do korzystania z Funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. 
 2. Usługi o których mowa w § 11-14 świadczone na rzecz Użytkowników będących Korepetytorami zaliczane są do usług pośrednictwa internetowego, a tym samym: stanowią usług społeczeństwa informacyjnego, umożliwiają Korepetytorom oferowanie usług z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich pomiędzy Korepetytorami, a Użytkownikami będącymi Konsumentami oraz są świadczone na podstawie stosunków umownych między Dostawcą a Korepetytorem, który oferuje usługi Użytkownikom będącym Konsumentami. 
 3. Celem korzystania z Funkcjonalności Serwisu Korepetytor zobowiązany jest do dokonania Rejestracji w Serwisie. 
 4. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z założeniem Konta.
 5. Rejestracja w Serwisie oraz prowadzenie Konta są bezpłatne. 
 6. Rejestracja dokonywana może być poprzez użycie przycisku „Rejestracja”, „Założenie konta” lub innego równoważnego.
 7. Celem dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza Rejestracji poprzez podanie wskazanych danych oraz wygenerowania unikalnego hasła.
 8. Zabronione jest udostępnianie wygenerowanego hasła innym osobom lub podmiotom, jak również udostępnienie Konta innemu Użytkownikowi, w tym Korepetytorowi. Działanie w sposób sprzeczny z postanowieniami zd. 1 następuje na ryzyko i odpowiedzialność Korepetytora udostępniającego. 
 9. Korepetytor uprawniony jest do założenia więcej niż jednego Konta pod warunkiem wykorzystania w każdym wypadku innego adresu poczty elektronicznej. 
 10. Po wypełnieniu formularza Rejestracji, na wskazany w procesie Rejestracji adres poczty elektronicznej wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji i umożliwiająca aktywację Konta poprzez użycie przycisku „Aktywacja konta”. Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony między Korepetytorem a Dostawcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Konta.

§ 11
Logowanie do Konta i korzystanie jego Funkcjonalności

 1. Z chwilą aktywacji Konta Korepetytor ma możliwość korzystania z Funkcjonalności dostępnych w Panelu obsługi Konta.
 2. Dostęp do Konta następuje poprzez użycie przycisku „Logowanie” i podanie adresu poczty elektronicznej oraz wygenerowanego hasła przypisanego do danego Konta, a następnie użycie przycisku „Zaloguj”.
 3. Z chwilą zalogowania do Konta Korepetytor uzyskuje, poprzez Panel obsługi Konta, możliwość korzystania z Funkcjonalności do których zalicza się możliwość:
  1. uzupełnienia i modyfikowania danych Korepetytora, które będą udostępniane innym Użytkownikom w ramach Funkcjonalności Serwisu, poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Panelu obsługi Konta w zakładce „Profil Korepetytora” (dane umieszczone w Profilu Korepetytora będą dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców którzy, w szczególności z wykorzystaniem Wyszukiwarki, wyszukają umieszczone w Serwisie Ogłoszenia);
  2. uzupełnienia i modyfikowania danych Korepetytora innych niż wskazane w pkt. 1, poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Panelu obsługi Konta w zakładce „Moje dane”;
  3. korzystania z Usługi Dodawanie ogłoszeń poprzez dostępną w Panelu obsługi Konta zakładkę „Dodaj ogłoszenie”;
  4. zapoznawanie się, poprzez zakładkę „Moje ogłoszenia”, z treścią opublikowanych Ogłoszeń oraz modyfikowanie/edytowanie aktywnych lub zakończonych Ogłoszeń, definitywne usuwanie zakończonych Ogłoszeń, korzystanie dla nich z Usługi Wyróżnienie;
  5. zapoznawanie się z historią płatności dostępną w Panelu obsługi Konta w zakładce „Historia płatności”;
  6. modyfikacji danych logowania do Konta poprzez skorzystanie w Panelu obsługi Konta z zakładki „Ustawienia”.
 4. Celem zakończenia bieżącego korzystania z Konta konieczne jest użycie przycisku „Wyloguj”.
 5. Dostawca informuje, że zakończenie bieżącego korzystania z Konta w sposób odmienny niż wskazany w ust. 4, w szczególności poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej na której wyświetlana jest strona Serwisu, zamknięcie/wyłącznie urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych w przeglądarce internetowej, nie gwarantuje prawidłowego zakończenia bieżącego korzystania z Konta i może powodować ryzyko dostępu do Konta i jego funkcjonalności przez nieuprawnione podmioty.

§ 12
Usunięcie Konta i rozwiązanie umowy oraz umów towarzyszących

 1. Korepetytor uprawniony jest w każdym momencie i bez podawania przyczyny do usunięcia Konta.
 2. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy między Korepetytorem a Dostawcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Konta.
 3. Z chwilą rozwiązania umowy o której mowa w ust. 2 rozwiązaniu ulegają również umowy na inne Usług, które były zawarte pomiędzy Korepetytorem a Dostawcą, z wyłączeniem umowy na świadczenie Usługi Newsletter.
 4. Celem rozwiązania  umowy której przedmiotem jest świadczenie Usługi Konta Korepetytor zobowiązany jest do wysłania do Dostawcy na Trwałym nośniku informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, oświadczenia w tym zakresie. Postanowienia § 9 ust. 10 stosuje się odpowiednio do weryfikacji prawdziwości złożonego oświadczenia.
 5. Rozwiązanie umów o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą doręczenia Dostawcy oświadczenia o którym mowa w ust. 4. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, nie później niż w terminie 2 dni roboczych z Serwisu usuwane jest Konto oraz Ogłoszenia i dane Korepetytora.
 6. Z chwilą usunięcia Konta Korepetytor nie ma możliwości dokonania czynności logowania na usunięte Konto, dodawania Ogłoszeń oraz korzystania z innych Funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie Korepetytorom.

§ 13
Dodawanie ogłoszeń

 1. Korepetytor posiadający Konto uprawniony jest do korzystania z Usługi Dodawanie ogłoszeń.
 2. Celem skutecznego skorzystania z Dodawania ogłoszeń konieczne jest zalogowanie się na Konto oraz w pierwszej kolejności uzupełnienie formularza w zakładce „Profil Korepetytora”. 
 3. Po dokonaniu czynności o których mowa w ust. 2 Korepetytor zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w zakładce „Dodaj ogłoszenie” i dotyczącego rodzaju usług świadczonych przez Korepetytora, a następnie użycia przycisku „Dodaj ogłoszenie” i wybrania możliwości publikacji Ogłoszenia z wykorzystaniem Usługi Wyróżnienie lub bez korzystania z tej Usługi. 
 4. Z chwilą wykonania czynności o których mowa w ust. 3 zawierana jest umowa umowy między Korepetytorem a Dostawcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Dodaj ogłoszenie.
 5. Świadczenie Usługi Dodaj Ogłoszenie polega na opublikowaniu przez Dostawcę Ogłoszenia w Serwisie zgodnego z treścią wypełnionego formularza o którym mowa w ust. 3.
 6. Umowa o której mowa w ust. 4 zawierana jest na okres 60 dni od dnia jej zawarcia i ma charakter bezpłatny.
 7. Rozwiązanie umowy której przedmiotem jest świadczenie Usługi Dodaj ogłoszenie następuje z chwilą:
  1. upływu okresu na który był zawarta; 
  2. usunięcia Konta na zasadach o których mowa w § 12;
  3. użycia przez Korepetytora z przycisku „Zakończ” dostępnego przy każdym opublikowanym ogłoszeniu w funkcjonalności Konta w zakładce Moje ogłoszenia.
 8. Ogłoszenia publikowane przez Korepetytorów dostępne są w bazie Ogłoszeń Serwisu i możliwe do wyszukania przez Użytkownika z zastosowaniem Wyszukiwarki.
 9. Dodane Ogłoszenia dostępne są przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakładce „Moje ogłoszenia” w oknie „Zakończone”.
 10. Korepetytor uprawniony jest do każdorazowego ponownego zawarcie umowy której przedmiotem jest świadczenie Usługi Dodaj ogłoszenie poprzez ponowne dokonanie czynności o której mowa w ust. 1-4, lub w trybie uproszczonym – poprzez użycie przycisku „Wstaw ponownie” dostępnego w zakładce „Moje ogłoszenia” u dołu każdego Ogłoszenia w oknie „Zakończone”.

§ 14
Usługa Wyróżnienie

 1. Dostawca umożliwia Korepetytorowi skorzystanie z Usługi Wyróżnienie.
 2. Umowa której przedmiotem jest świadczenie Usługi Wyróżnienie zawierana jest na czas określony i ma charakter odpłatny.
 3. Umowa może być zawarta z chwilą zawierania umowy na świadczenie Usługi Dodaj Ogłoszenie lub w późniejszym okresie. Skorzystanie z Usługi Wyróżnienie dla danego Ogłoszenia możliwe jest wyłącznie z równoczesnym korzystaniem z Usług Dodaj Ogłoszenie. 
 4. Usługa Wyróżnienie ma na celu uplasowanie (opublikowanie) Ogłoszenie Korepetytora z pierwszeństwem przed Ogłoszeniami niewyróżnionymi.
 5. Skorzystanie z Usługi Wyróżnienie następuje poprzez wybranie wariantu/opcji korzystania z Usługi Wyróżnienie, której cena uzależniona jest od czasu korzystania z Usługi.
 6. Dostawca wskazuje następujące zasady działania Usługi Wyróżnienie:
  1. Ogłoszenia wyróżnione w ramach tego samego wariantu/opcji wyróżnione są w danej klasyfikacji wyróżnień według daty skorzystania z Wyróżnienia, w ten sposób, że Ogłoszenia wyróżnione wcześniej wyświetlane są w dalszej kolejności, niż Ogłoszenia wyróżnione później;
  2. Ogłoszenia, co do których umowa na Usługę Wyróżnienia zawierana jest na okres dłuższy (Korepetytor skorzystał z wariantu/opcji przewidującej dłuższy czas trwania umowy na świadczenie Usługi Wyróżnienie) wyświetlane są z pierwszeństwem przed Ogłoszeniami, co do których Usługa Wyróżnienie została wykupiona na krótszy okres, bez względu na datę (chwilę) skorzystania z Usługi Wyróżnianie;
  3. Ogłoszenia Wyróżnione wyświetlane są z pierwszeństwem przed Ogłoszeniami niewyróżnionymi.
 7. Z uwagi na wskazane w ust. 6 zasady funkcjonowania Usługi Wyróżnienie, Dostawca oświadcza, że nie gwarantuje, że Ogłoszenie co do którego Korepetytor korzysta z Usługi Wyróżnienia będzie wyświetlało się zgodnie z oczekiwaniami Korepetytora. Wyświetlenie Ogłoszenia w kolejności niższej niż przewidywana przez Korepetytora nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Dostawcy.

§ 15
Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie świadczenia Usług na rzecz Korepetytora

 1. Niezależnie od uprawnień o których mowa w § 5 ust. 3, Dostawca w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 1-2 tj. działania Korepetytora skutkującego wprowadzeniem do Systemu Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a zatem treści naruszających postanowienia Regulaminu lub zabronionych w rozumieniu przepisów prawa oraz korzystaniem z Usług w sposób naruszający postanowienia Regulaminu uprawniony jest do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia swoich Usług na rzecz tego Korepetytora.
 2. Decyzja o zawieszeniu lub ograniczenie świadczenia wszystkich lub niektórych Usług przekazywana jest Korepetytorowi na Trwałym nośniku informacji poprzez wysłanie e-mail na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, nie później niż w momencie, w którym dochodzi do zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usług.
 3. Zawiadomienie o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia Usługi zawiera w swojej treści uzasadnienie działań Dostawcy w tym zakresie.
 4. Z chwilą ograniczenia świadczenia Usług Korepetytor przez czas wskazany w zawiadomieniu nie dłuższy niż 30 dni uprawniony jest wyłącznie do logowania do swojego Konta oraz podglądu zawartych tam informacji. Korepetytor nie ma możliwości we wskazanym okresie korzystania w innym zakresie z Usług Dostawcy. Dotychczasowe Usługi Dodaj Ogłoszenie świadczone są w niezmienionej formie.  
 5. Z chwilą zawieszenia świadczenia Usług Korepetytor przez czas wskazany w zawiadomieniu nie dłuższy niż 30 dni uprawniony jest wyłącznie do logowania do swojego Konta oraz podglądu zawartych tam informacji. Korepetytor nie ma możliwości we wskazanym okresie korzystania w innym zakresie z Usług Dostawcy. Zawieszenie świadczenia Usług dotyczy zarówno Usług mogących być przedmiotem umowy, jak i Usług objętych już zawartą umową. Tym samym we wskazanym okresie na przykład aktywne Ogłoszenia Korepetytora nie są wyświetlane.
 6. Po upływie okresu ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usług Dostawca wznawia ich świadczenia na rzecz Korepetytora z tym zastrzeżeniem, że nie dochodzi do wydłużenia okresu świadczenia tych Usług o okres zawieszenia lub ograniczenia ich świadczenia. 
 7. Dostawca uprawniony jest do zakończenia świadczenia Usług na rzecz Korepetytora w przypadku, gdy działania Korepetytora o których mowa w ust. 1 skutkowały utrudnieniem korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników lub czasowym zaprzestaniem działania Serwisu, jak również, gdy działania Korepetytora nie miały charakteru incydentalnego, a w szczególności, gdy w okresie 6 miesięcy poprzedzających decyzję o zakończeniu świadczenia Usług Korepetytor minimum 3 razy dział w sposób wskazany w ust. 1. 
 8. W przypadku o którym mowa w ust. 7, Dostawca w terminie 30 dni przed dniem zakończenia świadczenia Usług przekazuje Korepetytorowi na Trwałym nośniku informacji, poprzez wysłanie e-mail na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, treści swojej decyzji wraz z jej uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 9
 9. Okres o którym mowa w ust. 8 nie ma zastosowanie, gdy zakończenie świadczenia Usług na rzecz Korepetytora w terminie wcześniejszym wynika z:
  1. obowiązków lub uprawnień Dostawcy wynikających z przepisów prawa;
  2. działania Korepetytora nie miały charakteru incydentalnego w rozumieniu ust. 7.
 10. Za datę doręczenia decyzji o której mowa w ust. 2 i 8 wraz z uzasadnieniem przyjmuje się dzień wprowadzenia oświadczenia Dostawcy do systemu teleinformatycznego z którego korzysta. W uzasadnieniu decyzji Dostawca wskazuje z jakiego powodu dochodzi do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia świadczenia Usług, odnosząc się równocześnie do konkretnych okoliczności faktycznych dotyczących Korepetytora, w tym w szczególności wskazując powiadomienia osób trzecich leżące u podstaw decyzji Dostawcy.  
 11. Korepetytor, który nie zgadza się z decyzją Dostawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług uprawniony jest, w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu decyzji, na zgłoszenie swoich zastrzeżeń co do decyzji i ustaleń poczynionych przez Dostawcę stanowiących uzasadnienie decyzji, jak również uprawniony jest do przedstawienia własnego stanowiska w tym zakresie. Zgłoszenie zastrzeżeń nie skutkuje podjęciem świadczenia Usług przez Dostawcę, które uległy ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu.
 12. Dostawca rozpatruje zastrzeżenia Korepetytora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. Rozstrzygnięcie Dostawcy w przedmiocie zastrzeżeń przesyła się Korepetytorowi na Trwałym nośniku informacji, poprzez wysłanie e-mail na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Za datę rozpatrzenia zastrzeżeń przyjmuje się dzień wprowadzenia oświadczenia Dostawcy do systemu teleinformatycznego z którego korzysta.
 13. W ramach rozpatrywana zastrzeżeń Dostawca i Korepetytor uprawnieni są do bieżącego kontaktu w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu bezpośredniego, jeżeli taki kontakt przyczyni się do szybszego i wszechstronnego wyjaśnienia przyczyn podjęcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług.

§ 16
Usługi świadczone na rzecz Użytkowników

 1. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do korzystania z następujących Usług oraz funkcjonalności Serwisu:
  1. Wyszukiwarka ogłoszeń;
  2. Newsletter;
  3. Plug-in.
 2. Świadczenie Usług o których mowa w ust. 1 jest bezpłatne. 
 3. W celu i w zakresie w jakim wymaga tego korzystanie z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do podania określonych, wymaganych przez Dostawcę danych.
 4. Dostawca wymaga wyłącznie tych danych o których mowa w ust. 3, których podanie jest niezbędne dla skutecznego skorzystania z Usługi.

§ 17
Wyszukiwarka 

 1. Usługa Wyszukiwarka ogłoszeń dostępna jest na stronie głównej Serwisu.
 2. Wyszukiwarka pozwala Użytkownikowi Serwisu na odnalezienie interesującego go Ogłoszenia.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Wyszukiwarki poprzez:
  1. poszukiwanie wszystkich Ogłoszeń poprzez wpisanie w okno Wyszukiwarki słowa/słów kluczowych,
  2. poszukiwanie Ogłoszeń poprzez ich flirtowanie za pomocą dostępnej funkcjonalności Serwisu katalogującej Ogłoszenia według przedmiotów szkolnych  w których świadczone są usługi Korepetytorów lub według lokalizacji wskazanej przez Korepetytora w Ogłoszeniu. 
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Wyszukiwarka przez Dostawcę i zwarcie w tym zakresie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą rozpoczęcia wyszukiwania Ogłoszenia i kończy z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej Użytkownika okna z dostępnymi Ogłoszeniami.

§ 18
Newsletter

 1. Celem skorzystania z Usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do dokonania „zapisu” do Usługi Newsletter w odpowiedniej zakładce/oknie Serwisu poprzez podanie adresu poczty elektronicznej oraz użycie przycisku „Zapisz się” stanowiącego wyrażenie woli korzystania z usługi  Newsletter.
 2. Z chwilą dokonania czynności o których mowa w ust. 1 na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłana jest wiadomość potwierdzająca zapisanie do Newslettera  i umożliwiającą aktywację Newslettera poprzez użycie przycisku „Zapisz mnie na listę” i skorzystania z systemu rozpoznawania człowieka.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje z chwilą aktywacji o której mowa w ust. 2. 
 4. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Zakończenie korzystania z usługi Newsletter i rozwiązanie z tym zakresie umowy następuje z chwilą złożenia Dostawcy na Trwałym nośniku informacji oświadczenia o treści wyrażającej wolę rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi. Oświadczenie takie może być przesłane w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Usługa Newsletter świadczona jest w sposób doraźny tj. nie częściej niż dwa razy w miesiącu poprzez przesyłanie informacji elektronicznej w postaci newslettera (biuletyn za pomocą poczty elektronicznej) na adres poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu w którym zawarte będą informacje dotyczące funkcjonalnościach Serwisu, zmian w przepisach prawa, informacji i ciekawostek dotyczących nauczania i dydaktyki.  

§ 19
Plug-in

 1. Dostawca w ramach Serwisu  umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usługi „plug-in” (wtyczki) portalu społecznościowego – Facebook, którego dostawcą jest ten portal. 
 2. Wtyczka portalu społecznościowego dostępnego w ramach Serwisu oznaczona jest okienkiem z logo portalu. 
 3. Korzystanie z Usługi plug-in, poprzez kliknięcie na logo portalu, ma charakter jednorazowy i umożliwia Użytkownikowi przekierowanie na profil (konto) Dostawcy prowadzony na portalu społecznościowym, a po zalogowaniu na konto w tym portalu społecznościowym – dalsze bezpośrednie korzystanie z usług tego portalu. 
 4. Zasady korzystania z umieszczonych na Serwisie plug-in portali społecznościowych określa podmiot świadczący te usługi.
 5. Sprzedawca nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali. Z uwagi na powyższe celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich dostawców tj. Facebook Inc. z siedzibą: Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące stosowania plug-in zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dydaktycy.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 20
Płatności za Usługi

 1. W przypadku, gdy zgodnie z treścią Regulaminu lub umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą świadczona Usługa ma charakter odpłatny zasady płatności określają poniższe przepisy. 
 2. Płatności za Usługę dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych „Przelewy24” obsługiwanego przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; wpisana do KRS Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000347935, NIP 779-236-98-87.
 3. PayPro realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Warunkiem korzystania z systemu płatności internetowych „Przelewy24” dla konkretnej transakcji płatniczej jest istnienie zobowiązania pieniężnego istniejącego pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą.
 5. Szczegółowe zasady oraz regulaminy świadczenia usług systemu płatności internetowych „Przelewy24” dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin/. Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę usługi o której mowa w zd. 1 dostępne są pod adresem: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-akceptant/.
 6. W przypadkach indywidualnie uzgodnionych zapłata za świadczone Usługi może być dokonywana z zastosowaniem innych metod, niż wskazane w powyżej.

§ 21
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Usługi Użytkownik upoważniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług Użytkownik może składać na Trwałym nośniku informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub korespondencji pocztowej na adres Dostawcy. Wzór dokumentu reklamacji stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 3. Odpowiedzialność Dostawcy za wady wynika z przepisów art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Roszczenia i uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi określone zostały przepisami 559 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 4. Zalecane jest, aby Użytkownik w chwili składania reklamacji przekazał Dostawcy: dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika, dane teleadresowe na które ma zostać udzielona odpowiedz na reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania Użytkownika.
 5. Dostawca ustosunkowuje się do zgłoszonego przez Użytkownika żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż  30 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przekazywane jest Użytkownikowi we wskazanym terminie na Trwałym nośniku informacji poprzez jej przesłanie na adres korespondencyjny Użytkownika lub adres jego poczty elektronicznej – w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na porozumiewanie się z nim w sprawie reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 6. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne w sposób uniemożliwiający prawidłowe rozpatrzenie reklamacji Dostawca, o ile jest to możliwe, wzywa Użytkownika do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie. W przypadku, gdy dane uniemożliwiają wezwanie Użytkownika do ich uzupełniania, Dostawca pozostawia reklamację nie rozpoznaną do czasu uzupełnienia tych danych lub informacji. 
 7. Uwzględniając reklamację Dostawca niezwłocznie czyni zadość żądaniu Użytkownika zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami. 
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Dostawca, informuje Użytkownika będącego Konsumentem o:
  1. przysługującym mu prawie do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów; 
  2. podmiocie uprawnionym do rozpoznawania takiego sporu;
  3. wyrażeniu przez Dostawcę zgody na rozwiązanie sporu poprzez skorzystanie z  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 9. Jeżeli Dostawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w ust. 8 pkt. 3, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 10. Postępowanie reklamacyjnie nie wyłącza i w żaden sposób nie ogranicza roszczeń Użytkownika przysługujących ma na podstawie przepisów prawa właściwych dla umów o świadczenie Usług.

§ 22
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i roszczeń Użytkownika

 1. Użytkownik będący Konsumentemma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi za pośrednictwem:
  1. złożenia wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Izb Handlowych (adres internetowy: https://www.wiih.org.pl ),
  2. złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Izby Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego załatwienia sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą (adres internetowy: https://www.wiih.org.pl ).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl ), powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. 
 3. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w szczególności powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumenta.
 4. Dostawca wskazuje, że rejestr podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php 
 5. Dostawca wskazuje, że Użytkownik będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z elektronicznego narzędzia internetowego rozpatrywania sporów nieodpłatnie dostępnego pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Użytkownik będący Korepetytorem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi za pośrednictwem procedury mediacyjnej.
 7. Dostawca wskazuje, że może podjąć próbę polubownego załatwienia sporu z Korepetytorem przed mediatorem, w przypadku, gdy z inicjatywą mediacji występuje Korepetytor i po wyrażeniu zgody na mediację przez Dostawcę. 
 8. Dostawca wskazuje, że w przypadku wyrażenia przez Dostawcę zgody na mediację mediatorem mogą być na przykład osoby wpisane na listę mediatorów Polskiego Centrum Mediacji, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://mediator.org.pl/Lista_mediatorow_Polskiego_Centrum_Mediacji/101/1%2c%2c/index.html lub z uczestnictwem mediatorów właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Izb Handlowych z zastrzeżeniem, że mediacja będzie odbywała się w miejscowości w której Dostawca ma swoją siedzibę. 
 9. Dostawca oświadcza, że będzie ponosił rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo będą ustalane przez strony mediacji na podstawie ewentualnej propozycji mediatora.

§ 23
Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Konsument ma możliwość, w terminie 14 dni, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenia składane jest na Trwałym nośniku informacji, w szczególności za pośrednictwem korespondencji pocztowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie przed upływem tego terminu oświadczenia o którym mowa  w ust. 4.
 6. Dostawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Użytkownikowi na Trwałym nośniku informacji potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą w takim zakresie w jakim wynika to z oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  
 8. Dostawca informuje, iż art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przewiduje katalog umów co do których Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i do których zalicza się umowy: 
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 24
Awarie techniczne

 1. Za awarię techniczną rozumie się sytuację w której wszyscy lub niektórzy Użytkownicy Serwisu w skutek jego nieprawidłowego działania utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, a szczególności nie mogli się zalogować, skorzystać z Usługi Wyszukiwarki, Dodaj Ogłoszenie.
 2. W przypadku wystąpienia awarii technicznej wszelkie odpłatne Usługi, jak również Usługi o charakterze czasowym przedłużane są przez czas trwania takiej awarii. 
 3. W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowania Serwisu innych niż wskazane w ust. 1 ewentualny rodzaj i zakres rekompensaty ustalany jest indywidualnie z każdym Użytkownikiem.
 4. Za awarię techniczną nie rozumie się przypadków o których mowa w ust. 5.
 5. Dostawca zastrzega, że w związku z funkcjonowaniem Serwisu w zasobach Internetu mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu Serwisu związane z koniecznością wykonania serwisu technicznego Serwisu. W razie konieczności wykonania serwisu technicznego Dostawca dokłada starań, aby o jego terminie i długości uprzedzić Użytkowników, jak również aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu występowały w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników i jak najkrótszy. Dostawca wszelkie informacje i zastrzeżenia dotyczące przerw w funkcjonowaniu Serwisu rozpatruje w trybie reklamacyjnym o którym mowa w § 21 Regulaminu.

§ 25
Zmiana Regulaminu i warunków świadczenia Usług

 1. Dostawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w przypadku: 
  1. zmiany przepisów prawa, wydania przez organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości decyzji, orzeczeń, interpretacji lub innych aktów, w zakresie w jakim Dostawca jest zobligowany do ich stosowania oraz wprowadzenia w treść Regulaminu;
  2. zmiany siedziby, danych adresowych Dostawcy;
  3. zmiany profilu działalności Dostawcy;
  4. wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji Usług lub poprawy sposobu, bezpieczeństwa ich świadczenia;
  5. zmian technologicznych i funkcjonalności Serwisu jeżeli wymagają one wprowadzenia zmian w treść Regulaminu. 
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Dostawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres 15 kolejnych dni (okres powiadomienia), z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wiązałaby się z wystąpieniem po stronie Korepetytora z uzasadnioną i znaną Dostawcy potrzebą wprowadzenia technicznych lub handlowych zmian, termin o którym mowa w ust. 2 nie może być krótszy niż 21 dni.
 4. W chwili o której mowa w ust. 3 na adres poczty elektronicznej Korepetytora wskazany w procedurze rejestracyjnej przesłana jest informacje o zakresie zmian Regulaminu.
 5. Dostawca uprawniony jest do wprowadzenia zmian w Regulaminie bez zachowania wskazanego w ust. 4 okresu wyłącznie w przypadku, gdy:
  1. zmiana przepisów prawa, wydanie przez organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości decyzji, orzeczeń, interpretacji lub innych aktów, w zakresie w jakim Dostawca jest zobligowany do ich stosowania oraz wprowadzenia w treść Regulaminu nastąpiła w terminie, który uniemożliwia zachowanie terminu;
  2. zmiana Regulaminu jest uzasadniona jest przeciwdziałaniem nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług, Użytkowników  przed oszustami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. .
 6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 Dostawca niezwłocznie informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu bez zachowania okresu o którym mowa w ust. 3 wraz z uzasadnieniem i wskazuje termin zmiany Regulaminu.
 7. Użytkownik w okresie powiadomienia, uprawniony jest do Złożenie oświadczenia o niezaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. W braku złożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy we wskazanym okresie wypowiedzenia, od dnia wejścia w życie Regulaminu Klienta wiąże zmieniony Regulamin, w szczególności, gdy po upływie okresu powiadomienia  wprowadza do systemu Serwisu nowe oferty świadczenia swoich usług i korzysta w dalszym ciągu z Usług Dostawcy. 
 8. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na uprzednio zawarte umowy do których stosuje się postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązującego za wyjątkiem przypadków, gdy zmiana warunków Regulaminu z mocą wsteczną jest dla Korepetytora korzystana lub obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.
 9. Złożenie oświadczenia o niezaakceptowaniu nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umów zawartych między Użytkownikiem a Dostawcą ze skutkiem natychmiastowym i wiąże się z konsekwencjami o których mowa w § 12. 

§ 26
Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zapewnia, aby informacje identyfikujące Korepetytorów były wyraźnie widoczne. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.12014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną.  
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do rezygnacji z Usług. Rezygnacja z Usługi odpłatnej przez Korepetytora nie uprawnia do dochodzenia zwrotu zapłaconej kwoty tytułem świadczenia Usługi. 
 5. Dostawca oświadcza, że nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk. 
 6. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki do niego.

Załącznik Nr 1

Wzór Dokument reklamacji

ZGŁOSZENIE reklamacyjne

Data zgłoszenia reklamacji: …………………………………………………………..

Dane składającego reklamację ………………………………………………………………………………………………………………………………….
[w tym miejscu należy wpisać swoje dane, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Nazwa Usługi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[w tym miejscu należy wskazać jakiego rodzaju Usługa jest przedmiotem reklamacji]

Przyczyna skorzystania z reklamacji, wskazanie wady
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[w tym miejscu należy opisać w jaki sposób Usługa działała nieprawidłowo co jest przyczyną reklamacji]

Żądanie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[w tym miejscu należy opisać jaki jest oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji, czego żąda osoba reklamująca]

………………………………………
(podpis Reklamującego)

___________________________________________________________________________

Decyzja Dostawcy (wypełnia dostawca)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[w tym miejscu należy opisać jaki jest decyzja Dostawcy co do treści i roszczeń wynikających z reklamacji]

……………………………..
(podpis Dostawcy)

Załącznik Nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[w tym miejscu konsument powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) ………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………………

– Data …………………………………………………………………

[w tym miejscu konsument powinien wpisać swoje dane,  umożliwiają kontakt z nim w tym wysłanie potwierdzenia otrzymania odstąpienia]

(*) Niepotrzebne skreślić.