Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, niniejszym informujemy o obowiązujących zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

I. Administrator Danych Osobowych:

Lp.Przedmiot informacjiZakres informacji
1administratorAdministratorem danych osobowych jest: Agnieszka Kozanecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WielkaJaponia.pl – dalej jako: Administrator.
2kto to jest AdministratorAdministrator jest podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
3inspektor danych osobowychAdministrator nie ustanowił inspektora danych osobowych
4dane kontaktowe Administratora na potrzeby uzyskiwania informacji odnoszących się do przetwarzania przez Administratora danych osobowychadres poczty elektronicznej: rodo@dydaktycy.pl

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w  niżej wskazanych celach i na podstawie wskazanej podstawy prawnej:

Lp.Cel przetwarzania danych Podstawa prawna 
1podjęcie czynności i działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, świadczeniem usługart. 6 ust. 1 lit. b RODOtj. przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji związanych z nią praw i obowiązków
2w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f RODOtj. przetwarzanie następuje w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora jakim jest potrzeba dochodzenia roszczeń wynikających z zawartego stosunku prawnego lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz w celach dowodowych
3w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora, utrzymywania kontaktu pomiędzy Administratorem i Panią/Panem oraz badania satysfakcjiArt. 6 ust. 1 lit. f RODOtj. przetwarzanie następuje w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora jakim jest marketing, promocja swoich usług, monitorowanie jakości usług, przesyłanie newslettera
4w celu wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów podatkowych o rachunkowościArt. 6 ust. 1 lit. c RODOtj. przetwarzanie następuje w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa 
5rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umowąart. 6 ust. 1 lit. b i c RODOtj. w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy, jak również w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
6w celu tworzenia własnych baz danych art. 6 ust. 1 lit. f RODOtj. przetwarzanie następuje w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora
7w celu obsługi kont na portalach społecznościowych i wchodzenia w interakcje z innymi użytkownikami tych portaliart. 6 ust. 1 lit. f RODOtj. przetwarzanie następuje w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora; więcej o zasadach korzystania z portali społecznościowych zawarte jest w polityce prywatności
8w celu korzystania z plików Cookies w związku z korzystaniem z oprogramowania typu Google Analyticsart. 6 ust. 1 lit. a RODOna podstawie Pani/Pana zgody

III. Obowiązek podania danych, kategorie i rodzaje danych osobowych

Lp.Zakres informacjiWyjaśnienie
1obowiązek podania danych osobowychpodanie przez Panią/Pana danych osobowych pozostaje dobrowolne, ale konieczne dla nawiązania i wykonania umowy z Administratorem świadczenia usług oraz realizacji praw i obowiązków Państwa lub Administratora 
2zasady przetwarzania innych danychprzetwarzanie Pani/Pana innych danych osobowych niż wskazane w pkt. II odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
3kategorie danych wskazujemy, że Pani/Pana dane osobowe zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych.
4rodzaje danych osobowychwskazujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana, w zakresie w jakim Pani/Pana to dotyczy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, tytuł naukowy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zawód, telefon stanowisko służbowe, adres zatrudnienia, adres zamieszkania, adres siedziba (miejsca) prowadzonej działalności gospodarczej, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące identyfikatora podatkowego

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów dla których dane osobowe zostały zebrane. Okres przechowywania określonych danych osobowych wynika również z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator wskazuje, że dane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

Lp.Okres przechowywania danychRodzaje danych/stanów faktycznych uzasadniających okres przechowywania
1przez okres trwania stosunku prawnego między Panią/Panem, a Administratorem, świadczenia usługw zakresie w jakim dane osobowe są konieczne dla realizacji umowy lub usługi 
2przez okres 5 lat, chyba że inny okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów prawaw zakresie w jakim dane osobowe: 1. związane są z realizacją obowiązków Administratora wynikających z przepisów podatkowych,2. związane są z realizacją obowiązków Administratora wynikających z przepisów o rachunkowości.
3przez okres, w którym mogą ujawnić  się  roszczenia  związane  z  zatrudnieniem do czasu przedawnienia tych roszczeń lub definitywnego zakończenia sporu związanego z tymi roszczeniami  w zakresie w jakim dane osobowe będą pozostawać w związku z powstałymi lub mogącymi powstać roszczeniami wynikającymi z zawartego stosunku prawnego.
4przez okres do chwili odwołania zgody, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowychw stosunku do tych danych, których przetwarzanie następuję na podstawie Pani/Pana zgody lub co do których przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu skutkującego zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych

V. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom danych osobowych, a zatem podmiotom którym ujawnia się dane osobowe, jak również mogą być udostępniania następującym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Do wskazanej grupy zalicza się:

Lp.Grupy podmiotówPrzykładowe podmioty
1podmioty współpracujące z Administratorem i świadczące na jego rzecz lub zlecenie usługipodmioty świadczące usługi: księgowe, kadrowo-podatkowe, prawne, ubezpieczeniowe, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, firmy oferujące systemu płatności, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych
2podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawaorgany administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie
3podmioty korzystające z portalu Administratora dostępnego na platformie dydaktycy.plkonsumenci, potencjalni Pani/Pana klienci, podmioty zainteresowane Pani/Pana ofertą, usługami, kontaktujący się z Panią/Panem na podstawie ujawnionych im danych

VI. Pani/Pana prawa przysługujące w zakresie przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Panu Danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

Lp.Rodzaj praw
1prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
2prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
3prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
4prawo do przenoszenia danych osobowych
5w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

VII. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana Danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po stronie Administratora lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

VIII. Sprzeciw przy marketingu bezpośrednim

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych których sprzeciw dotyczy w celu marketingu bezpośredniego.

IX. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Informujemy również, iż w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące narusza przepisy prawa przysługuje, Pani/Panu prawo, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Dodatkowe informacje

Lp.Treść informacji
1informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 
2informujemy, że Administrator w stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
3w przypadku, w którym będzie zachodziła konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż ten dla którego dane osobowe zostały zebrane zostaną Pani/Pan poinformowani o tym fakcie. Administrator udzieli Pani/Panu wówczas wszelkich informacji odnoszących się do kategorii przetwarzanych Danych osobowych, ich celach i podstawach prawnych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach. 
4niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez Administratora aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.